چون عرش زین اوستن دوشوب،سقّای مظلومان یئره

احوالات افتادن از عقاب

 

چون عرش زین اوستن دوشوب،سقّای مظلومان یئره
گویا نزول ائیلوب اوْدم گؤید‌ن مه تابان یئره
**********
اوْلدی علم تک سرنگون، نوباوه ی شاه نجف
دؤروْبرین اهل جفا، ائیلوب احاطه صف‌به‌صف
اؤلدی خد‌نگ دشمنه،ظلمیله گول جسمی هد‌ف
زخم شریفیند‌ن آخوب،جیحون کیمی القان یئره
**********
یالقوزگؤروب اوْل سرو‌رین،اطرافینی آلدی صفوف
ازبس یارالی جسمینه،ووردی گروه کین سیوف
تحریرائدوبله پیکرین،شمشیریله مثل حروف
گویادوشوب قرآنید‌ن،بیرصفحه‌ی قرآن یئره
**********
سروقدّی طوبی کیمی دوشموش یراوزره چاک چاک
مردانه راه عشقده،اوْلموش وجودی زیب خاک
زخم وجودیند‌ن اوْلوب جاری اوْ دشته خون پاک
قانیله ثبت وْضبط اوْلوب، تاآیه قرآن یئره
**********
بی تاب وْبیطاقت گؤروب،تاپدی جسار‌ت کوفییان
موج ائتدی دریا تک اوْدم،اهل جفاپیروْجوان
دگدی زبس اوْل سرو‌ره،شمشیروْتیرخونفشان
قان قطره‌سی گل جیسمیدن،گول تک اوْلوب خندان یئره
**********
اوْن یئتدی کافرکین ایله،چکدی بئلیند‌ن خنجرین
اقدام ایدوبله کسما‌قا،باشون سوسوزاوْل سرو‌رین
ظلمت کیمی اوْل مه ‌وشین آلدی عدو دؤروْبرین
آزقالدی جوروْظلمد‌ن،دوشسون اوْگون لرزان یئره
**********
سمت خییامه یوزدوتوب حسر‌تله اوْل کان وفا
نطق گؤهربارین آچوب،عرض ائتدی ادرکنی اخا
یئتدی خیمده اوْل زمان،سمع امامه بوصدا
اشگ بصرباران کیمی،تؤکدی شه دؤران یئره
**********
سرعتله چخدی خیمد‌ن،میدانه یوزقوْیدی اوْشاه
نه نوع تاپدی قارداشون،اوْل پادشاه کم سپاه
قان لخته‌سی دوتموش یوزون،ابرایچره گویا قرص ماه
بی‌صبراوْلوب تازینید‌ن،دوشدی شه عطشان یئره
**********
آلدی دیزاوسته باشنی،اوْل معد‌ن جودوْکرم
فرمایش ائیلوب یااخا،هجرونده اوْلدوم قدّی خم
بی‌صبروْبی‌آرام ائدوب،اولاداطهاری بوغم
جاری ائدللرگؤزیاشون،هجرونده چون باران یره
**********
بوزایره لطف ائت شها،عبّاسیوه اوْلموش دخیل
بوحاضرین بزمیله عقباده،قیل اجرین جزیل
ایسته گلاخ بوجمعیله اوْل روضه‌ پاکه بوایل
تا سجده‌ ی شکرایتماقابیزیوزقوْیاخ بیرآن یئره
-----------------------
شاعر: زایراردبیلی


 

/ 0 نظر / 8 بازدید