سقّا شب عاشورا،ابرازشهامتد‌ن

احوالات سقا در شب عاشورا

 

سقّا شب عاشورا،ابرازشهامتد‌ن
تیغیلن ائد‌رصحبت آثارشجاعتد‌ن
یاندێ بالاجا قێزلارتأثیرحرارتد‌ن
ای صبح آچێل قۇرتارسقّانی خجالتد‌ن
---------------------
ای بازوی پُـرقوّت نه فایـده وارسنده
کسسین سۇیوْلۇن اعدا، سالم قالاسان تنده
اطفال حسین اوْلسـۇن عبّاسه پناهنده
عبّاس اوْلارا باخسێن اوْلسون نجه شرمنده
صبح اوْلسا بۇلشگرد‌ن، شمشیره چکیب قێررام
بی‌فاصله نهـراۆسته،دین پـرچمینی وۇررام
تا خندق اخیامه دریاچه‌نی دوْلـدۇررام
بۇفکریلن اوْلمۇشـدی پیچیـده خیالاته
لشگرسێنا توْزقالخا؛ صحرا دؤنه ظلماته
اعدانی دایاندێرسێن بیر حملده شاماته
تاکی یتیره سقّا اؤزخدمتین اثباته
گراذن اوْلا سقّایه،لشگردؤنه دریایه
سقّا دم تیغیلن قان یاغدێراصحرایه
زینب دۇرا تل اۆسته، عبّاسه تماشایه
چێخدێ شب عاشورا، اخیامی گزه اوْل شاه
بیرسۆدامرین اوّل حالیند‌ن اوْلا آگاه
گلدی درچادرده،بیرسس ایشیدوب ناگاه
اوْد دۇتدی بالام یاندێ امدادائله یاالله
بیرخیرداجا قێز گؤردۆ، رخساره تؤکرقانیاش
اوْل سۆدامره بیله درددلین ائیلرفاش
لای‌لای گؤزۆوه قربان،منده سۇسۇزام قارداش
راوی بئله نقل ایلوربوغملی قضایانی
نصف شب عاشورا، من گؤردۆم اوْسلطانی
بیربیردوْلانوب گلدی اخیام شهیدانی
فکری بۇیودی شاهین، تعقیـب ائده سقّانی
آهسته اوْشاهنشاه گلدی دردرباره
پرده دالێنا گچدی بیرباخدێ علمداره
گؤردوکی گلوب سقّا شمشیریله گفتاره
عبّاس دگول واقف،باخسێن اوْشهنشاهه
شمشیره خطاب ائیلرآنداوْلسۇن اوْاللهه
سنلن ائله اوْت وۇرّام بۇلشگرگُمراهـه
اللهه روادوربۇ،عطشان قالاشش ماهه
سۇیوْللارێ باغلانسین صحرایه فرات آخسێن
اصغر دوْداقێن امسین،سقّاده یانوب باخسێن
عبّاس گر‌ک اوْندا، صحرالره قان یاخسێن
شاه شُهدا ناگه،خیمه قاپێسێن وۇردی
عبّاس گؤرۆب شاهی،تعظیم ائلیوب دۇردی
اسرارشهاد‌تد‌ن بیرشمّه‌سین آندێردێ
آلدێ اوْسپهدارین شمشیرینی سێندێـردێ
پیغام شهـاد‌تد‌ن سقّا ائله مسـت اوْلدی
گویا کی اوْشهبازین شهپرلری بسـت اوْلدی
باش گئچدی جدا اۆسته قوْللارێ شکست اوْلدی
ای کاش همان شمشیـر سینمیدی اوْاثناده
کیمده وارێدێ جرئت،سالم قالاهیجاده
اصلاقلم اوْلمازدێ بیرجُوت قوْلۇدعواده
قوْلسۇزیۆزی اۆستۆنده،دۆشمزدی اوْصحراده
اوْن یتدی نفرقاتل دۇتمازدێ گریبانین
کیمده وارێدێ قدرت باشێـن کسه سقّانین
حتیٰ بلین اگمزدی شاهنشه‌ بطحانین
شاه شُهدا گلدی عبّاسه ائده امداد
گؤردی آلوب اطرافین رحم ائیلمیه ن جلّاد
شمشیری غلافیند‌ن چکدی ایلدی فریاد
اؤلدۆردۆزآتام اوْغلۇن،یێخدۇزائویمی ای‌داد
عبّاسیمی ئؤلدۆردۆزعالملره اوْد وۇررام
هرچند بئلیم سێندێ قاتللـرینی قێررام
اوْندان سوْرا عبّاسی آسوده دانێشـدێررام
-------------------
شاعر: نخستین اردبیلی


 

/ 0 نظر / 8 بازدید